پیشنهادهایی برای آموزش بخش یازدهم

پيشنهاداتی برای آموزش کودکان اوتیسم

 ترجمه کتاب Childern With Autism Suggestion For Teaching In The Inclusive Classroom

نوشته  Marilin Watson وهمکاران

«بخش یازدهم»

فصل 6           منابعي براي آموزش

                                              

 وقتي معلمان برا ي اولين  بار با کودک اوتيسمي برخورد مي کنند ، اغلب  تصور مي کنند او  شخصي است که برخلاف کودکان ناتوان ديگر همة جوابها  را  در مورد چگونگي  يادگيري و آموزش مي داند . آنها در يک  تحقيق  بي نتيجه ،  دنبال  شخصي  مي گردند که دانشي در مورد آنها داشته باشد . متأسفانه ، چنين شخصي وجود ندارد . البته ،  بعضي افراد مطالب مفيدي براي حل بخشهايي از اين معما دارند ، اما به طور کلي شما بايد با افرادی کارکنيد که براي پيدا کردن بهترين روشهايی که به طور مؤثرتري در موقعيتهاي بي نظير کار شما با بچه نياز است به شما کمک کنند . ما براي کمک به شما يک سري سازمانهاي منبع را در بخش اول در زير فهرست کرده ايم تا بتوانيد تشخيص بدهيد که چه کسي براي شما سودمند است .

 به هر حال ، اطلاعاتي که شما نياز داريد شايد ، به طور مؤثرتري از منابع به دست آيد تا اينکه از افراد ديگری بخواهيد بگيريد . در بخش دوم ما فيلمهايي را که شايد براي شما مفيد باشد فهرست نموده ايم .

 براي آن دسته از شما که بيشتر تمايل به خواندن دارند ، منابعی را در  آخرين بخش فهرست کرده ايم . همان طور منابع برقراري ارتباط را نيز نوشته ايم .

 

ضميمه1         پيدا کردن شناخت در مورد کودک

براي آگاهی از چگونگی سؤالهای اين ضميمه ، فصل2 را مطالعه کنيد . مشاهدات خود را به طور منظم به روز کنيد تا تنها به اطلاعات قبلي تکيه نکنيد .

شما اجازة  کپي گرفتن ازاين ضميمه را داريد .

نام کودک:

نام معلم:

 سن کودک:                                              کلاس:

تاريخ اين ارزيابي:                                     

  تاريخ ارزيابي قبلي:

چه فعاليتهايي يا مکانهايي باعث آرامش کودک مي شود؟

چه وسايلي مورد علاقه و توجه خاص اين کودک است ؟

 

رفتارهاي غير معمول

کودک در چه موقعيتهايي رفتارهاي غير عادي از خود نشان مي دهد وچه کاري انجام مي دهد؟

کودک چگونه از حواس خود استفاده مي کند؟

چگونه  مکانها  يا  اشيای جديد  را  جستجو مي کند ؟ به  نظر مي رسد که  به  چه حسي  تکيه  مي کند؟

آيا بعضي اشياء را بو يا  استشمام مي کند؟

آيا کودک به چيزهايي خارج از ميدان ديد خود هم نگاه مي کند؟

چگونه نسبت به صداهاي مشخص  عکس العمل  نشان  مي دهد ؟ چه صداهايي برای او مشکل ساز مي شوند؟

اگر کودک روي چيزي متمرکز شده باشد و شما صحبت کنيد ، يا ناگهان صدايي بيايد ، آيا پاسخي خواهد داد؟

آيا هنگام حرکت به اشيای اطراف خود ضربه مي زند يا آنها را لمس مي کند؟

اگر جايي که او راه مي رود ، ناهموار  باشد آيا به نظر مي رسد که حرکاتش ناهماهنگ مي شوند؟ اگر پاسخ بله است ، چه موقع؟

 

 

حرکات

آيا کودک هنگام شروع به کاري دچار مشکل مي شود حتي اگر شما مطمئن باشيد که مي داند چه مي کند؟ اگر پاسخ مثبت است ، چه موقع؟

آيا بعضي اوقات که شما  تقريباً مطمئن هستيد که مي داند چگونه کار  را بايد انجام دهد  درميانه انجام دادن آن « متوقف مي شود» ؟ اگرجواب « بله » است ، چه موقع رخ مي دهد؟

آيا کودک در هنگام  انجام دادن عملهايي با هر دستش مشکل دارد؟ چه موقع؟

آيا بعضي اوقات عملي را چندين و چند بار تکرار مي کند ؟ اگر « بله » ، چه موقع؟

 

کودک چگونه ارتباط برقرارمي کند؟

در چه موقعيتهايي کودک قادر است به طور مؤثري از گفتار استفاده کند؟

آيا چيزي را که ديگري گفته ، او هم تکرار مي کند؟

آيا قسمتي از صحبتهايي را  که قبلاً شنيده ، تکرار مي کند؟

آيا کودک هيچ اشارات دستي که آنها مي گويند دارد؟ اگر پاسخ « بله » است چه اشاراتي ؟

آيا به تصاوير اشاره مي کند يا تايپ مي کند ؟ با استفاده از«ارتباط آسان شده» و يا به طور مستقل؟

اگر «بله» ،

از چه وسايلي استفاده مي کند؟

چه کارهايي را به طور مستقل مي تواند انجام دهد؟

چه آسان سازي نياز دارد؟

آيا کودک سرو صدايي مي کند تا ديگران بدانند چيزي مي خواهد؟ اگر «بله» ،چه موقع؟

ازچه ژستها يا حرکات بدني برا ي اينکه ديگران بفهمند چه مي خواهد ، استفاده مي کند؟

آيا کودک از حالات صورتي براي بيان استفاده مي کند؟ آيا آنها را بموقع استفاده مي کند؟

آيا از چشمانش براي بيان حالت و برقراري ارتباط استفاده مي کند؟ اگر پاسخ « بله » است ، چه موقع؟

 

کودک چگونه احساساتش را نشان مي دهد؟

چگونه لذت  بردن خود  را نشان مي دهد؟

چگونه ناراحتي خود را نشان مي دهد؟

چگونه ترس خود را نشان مي دهد؟

چگونه حالت بيماري يا درد خود را نشان مي دهد؟

چگونه هيجان خود  را نشان مي دهد؟

چگونه کسلي خود را نشان مي دهد؟

چگونه احساسات ديگر خود را نشان مي دهد؟

 

 

ضميمه2         فهميدن رفتار غير عادی                                

 

 براي توضيح در مورد سؤالات مطرح شده در اين ضميمه ، به فصل3 مراجعه کنيد. مشاهدات خود  را به طور منظم به روز کنيد و تنها به اطلاعات  قبلي اعتماد نکنيد .

شما اجازة کپي گرفتن از اين ضميمه را داريد .

نام کودک:

نام معلم:

سن کودک:                                                کلاس:

تاريخ اين ارزيابي:                                

تاريخ ارزيابي قبلي:

اين کودک چه رفتار غير معمولي را نشان مي دهد؟

چه نشانه  هاي اوليه اي هستند که اين رفتار را پيش مي برند؟

اين رفتار چگونه پيش مي رود؟

اين رفتار چه موقع رخ مي دهد؟

وقتي اين رفتار پيش مي آيد ، کودک چکار می کند ؟

آيا اين رفتاري است که کودک قبلاً انجام داده؟

آيا امکان دارد که از انجام کارخسته شده باشد؟

آيا ممکن است که کار خيلي آسان يا خيلي سخت باشد؟

آيا کودک قادر است کار را تکميل کند؟

آيا اين فعاليت در رفتار روزمره و عادی کودک تغييري ايجاد می کند؟

چه مدت زمان بايد براي انجام کار او مشخص شود؟

چه جايي اين رفتار رخ مي دهد؟

آيا سرو صدا يا تجربة حسي ديگران مي تواند باعث نگراني کودک شود؟

بچه هاي ديگر در چنين زماني چکار می کنند ؟

آيا نوع خاصي از وسايل يا مواردي براي  استفاده وجود دارد؟

آيا  به نظر مي رسدکه کودک ناراحت و مضطرب است؟

آيا کودک سابقة حملة قلبي يا مغزي داشته است؟

آيا به نظر مي رسد که  خسته شده است؟

آيا تحت فشار و استرس خاصي است؟

ديگر افراد در پاسخ به چنين رفتاري چه مي کنند؟

آيا فعاليت انتقال مي يابد؟

آ يا کودک مي خواهد از محيط خارج شود؟

آيا نتيجة اين کار ، کودک را آرامتر مي کند؟

 

 

 ضميمه3        مشکلات پاسخگويي به تحريکات

 براي توضيح سؤالات مشتمل در اين ضميمه به فصل4 مراجعه شود. مشاهدات خود را به طور منظم به روز کنيد تا تنها به اطلاعات قبل تکيه نکنيد .

شما اجازة کپي گرفتن از اين ضميمه را داريد .

نام کودک:

نام معلم:

سن کودک:                                                کلاس:

تاريخ اين ارزيابي:                                

تاريخ ارزيابي قبلي:

 

مشکلاتي در زمينة تمرکز حواس

آيا کودک توجه خود را به اين کار جلب کرده يا اينکه به چيز ديگري مشغول است؟

آيا اشيايي وجود دارد که توجه او را به خود جلب کند؟

آيا کودک مي داند  به کدام قسمت کار بايد نگاه کند و يا توجه داشته باشد؟

آيا کودک به يک قسمت از کار مي چسبد و بنابراين ، مرتب جواب آن بخش را مي دهد يا سؤال در مورد آن بخش را تکرار مي کند؟

آ يا کودک با بعضي از تجربه هاي حسي که آنها را دردآور يا مضطرب کننده می داند  ، گيج مي شود؟

 

مشکلاتي با اندامش

آيا کودک در شروع پاسخگويي مشکل دارد؟

آيا کودک در ميانة جوابش گير مي کند؟

آيا در هماهنگ کردن حرکات مورد نيازش ، بويژه اگر بخواهد با هر دو دست خود کار کند مشکل دارد؟

آيا در ادارة ديگر قسمتهاي بدن خود دچار مشکل مي شود؟ (براي مثال ، وقتي يک دستش در حال انجام کاري است، دست ديگرش به طور مداوم روي صفحه کليد کامپيوتر ضربه مي زند .)

 

 

 

 

مشکلاتي با تحريک

آيا کودک از انجام کار خسته يا نسبت به آن بي علاقه مي شود؟

آيا سعي مي کند از انجام کار دوري کند؟

 

مشکلاتي با انجام کار

آيا کودک آموزشها را مي فهمد و آيا مي تواند مراحلي را که نياز دارد ، انجام دهد؟

آيا مي داند که جواب چيست يا چه فرآيندي براي پيدا کردن يک پاسخ نياز است؟

1396
آذر
13
دوشنبه 13 آذر 1396
2017
December
4

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
سوال امنیتی
سوال زیر برای جلوگیری ارسال اسپم می باشد، لطفا به آن پاسخ دهید. با تشکر
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.