پریدن از روی کمر دیگران

بچه ها باید به صورت خمیده بایستد  ویکی از بچه ها از روی  آنها بپرد . برای آموزش این بازی  ابتدا از بچه می خواهیم از روی موانع بلند بپرند .پس از اینکه  این کار را  یاد گرفتند .چند تا از بچه ها به صورت خمیده می ایستند و یکی از بچه ها از روی آنها می پرد .