گذاشتن توپ بین دو پا و پریدن

در این بازی بچه ها باید بتوانند توپ را بین دو پایشان کنترل کنند و همزمان شروع به پریدن کنند.