نقد فیلم های موجود در مرکز

 پاییزِ خاموش فیلمی رمزآلود در مورد کودک اوتیستیکی است که تنها شاهدِ قتل پدر و

صفحه‌ها