گزارش کار مرکز

خلاصه نتايج و عملکرد مرکز:
 
در طول 15 سال فعاليت مستمر مرکز، نتايج آن به شرح زير است.
1120 نفر تاکنون توسط روانپزشک به اين مرکز ارجاع داده شده اند.
60 نفر در حال حاضر در مرکز تحت آموزش هستند.
200 نفر در منزل تحت آموزش هستند.
106 نفر به مدارس عادی راه پيدا کرده اند.
18 نفر به پيش دبستانی می روند.
53 نفر به دوره اول ابتدايی می روند.
30نفر دوره دوم ابتدایی می روند.
15 نفر به مقطع دبيرستان می روند.
2 نفر به دانشگاه می روند.
 
لازم به ذکر است که آمار ذکر شده تا پايان سال 1394 می باشد.
1395
مهر
1
پنجشنبه، 1 مهر 1395
2016
September
22