گزارش کار مرکز

خلاصه نتايج و عملکرد مرکز:
 

در طول 18 سال فعاليت مستمر مرکز، نتايج آن به شرح زير است.

1550 نفر تاکنون توسط روانپزشک به اين مرکز ارجاع داده شده اند.

81 نفر در حال حاضر در مرکز تحت آموزش هستند.

200 نفر در منزل تحت آموزش هستند.

155 نفر به مدارس عادی راه پيدا کرده اند.

9 نفر مقطع پيش دبستانی.

62نفر دوره اول ابتدايی.

35نفر دوره دوم ابتدایی.

35 نفر دوره متوسطه اول.

4 نفر دوره متوسطه دوم.

9 نفر دیپلم.

1 نفر کارشناس ارشد تاریخ.

1 نفر کارشناس روان شناسی.

1 نفر دانشجوی کارشناسی  IT.

 

لازم به ذکر است که آمار ذکر شده تا پايان شهریور سال 1397 است.

1397
مهر
17
سه شنبه، 17 مهر 1397
2018
October
9