چرخیدن و نشستن با موسیقی

آموزش این بازی به این صورت است که ابتدا آهنگی برای بچه ها پخش می کنیم  و از آنها می خواهیم که به دور صندلی ها بچرخند و به محض قطع شدن آهنگ روی صندلی بنشینند.(لازم به ذکر است در هر دوره یکی از صندلی ها نسبت به بچه ها کم می شود) و هرکس بعد از قطع صدا ایستاده بود از بازی خارج می شود.