دکمه بستن

هدف: تقویت مهارتهای حرکتی ظریف، آموزش مهارت  خودیاری .

نحوه اجرا : ابتدا با مقوا یک دکمه  و جا دکمه بزرگ تهیه کرده و از کودک می خواهیم دکمه را در جا دکمه قرار دهد پس از آنکه مهارت کافی را در این مرحله بدست آورد، این کار را با دکمة جدا و جا دکمه جدا بر روی پارچه انجام می دهد. پس از یاد گیری این مرحله کودک بایدبتواند دکمة لباس را بیرون از تن و روی تن دیگران یا روی لباس عروسک باز و بسته کند.

آخرین مرحله یادگیری بستن دکمه لباس در تن خود کودک است.

1396
آذر
13
دوشنبه 13 آذر 1396
2017
December
4