انتشار بیست و چهارمین شماره فصلنامه علمی داخلی بچه های آسمان

 بیست و چهارمین شماره فصلنامه داخلی ویژه کودکان اتیسم (بچه های آسمان ) منتشر شد.

برای تهیه آن به دفتر مرکز اوتیسم اصفهان مراجعه نمایید.