اعصاب سنج

هدف: تقویت هماهنگی چشم و دست و تقویت توجه و تمرکز

نحوه اجرا: در این برنامه کودک باید یاد بگیرد دستة فلزی را بدون برخورد با میله های پر پیچ و خم فلزی حرکت دهد. در صورت برخورد دسته به فلزی صدای بوق بلندی شنیده می شود. در این بازی به دلیل روشن شدن لامپ و داشتن صدا خطاها برای بچه ها بارز است و بیشتر دقت می کنند که خطا نکنند.

 

1396
آذر
13
دوشنبه 13 آذر 1396
2017
December
4